Sex for Sale

Original title: Sang gong lau yin

DirectorYeung Kong
WritersYeung Kong
StarsPauline Chan, Chun-Chung Tong, Sharon Kwok
Release dateFebruary 19, 1993 (Hong Kong)